TRYGDEYTELSER
OG PENSJON


Dersom avdøde mottok pensjon fra folketrygden blir den utbetalt for dødsmåneden. Gjenlevende ektefelle eller verge for umyndige barn kan kontakte NAV Trygd for mer informasjon. Maksimal støtte er kr 25 377,-


Ved dødsfall der transport går over 20 km
er det mulighet for dekning av transportkostnadene med en
egenandel på kr. 2 538 ,-

Gravferdsstønad fra folketrygden er behovsprøvd og kan gis til dekning av faktiske, nødvendige utgifter i forbindelse med gravferd. Vi ordner søknad på forespørsel.

En rekke fagforeninger utbetaler gravferdsbidrag for sine medlemmer og i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle.

Vi kan ved underskrift og fullmakt fra nærmeste pårørende utfylle og sende søknad til Nav.

Fristen for å søke er senest 6 måneder fra dato for dødsfallet. Det kan gjøres unntak fra fristen i spesielle tilfeller.

For mer informasjon, søk opp
"
Gravferdsstønad" på NAV sin nettside.